KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
 
Kağıt Grubu Alım İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası :    2022/01-0026
 
1-İdarenin  
a) Adresi : Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi                                                                                                                      No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye
b) Telefon ve faks numarası :     0 850 250 8 250
c) Elektronik posta adresi :     mdsaihale@kuh.ku.edu.tr
    
2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı :    Kağıt Grubu Alım İhalesi
b) Teslim yeri :    Koç Üniversitesi Hastanesi
   
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer :     Koç Üniversitesi Hastanesi/ 1P Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati :     28.01.2022 Saat 10:00
c) Son teklif verme tarihi :     27.01.2022 Saat 17:00
 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  • Firma tarafından imzalı kaşeli,  Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı
  • Yasaklı olmadığına dair taahhütname
  • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
  • Firma İmza sirküsü
  • İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu
  • İhale Durum Belgesi (Ticaret Odasından Alınacaktır.)
  • Geçici Teminat (geçici teminat teklif edilen bedelin %3’ü kadar olmalıdır ve aşağıda gösterilen banka hesabına ihale numarası belirtilerek yatırılmalıdır.)
5- Ekonomik açıdan en avantajlı dip toplama göre belirlenecektir.
6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için  Koç Üniversitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095 5007 52 nolu hesabına 50 TL yatırıldığına ilişkin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.
7-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

Malzeme Listesi
Sözleşme Taslak
İdari Şartname
Birim Fiyat Teklif Cetveli
Birim Fiyat Teklif Mektubu
Yasaklı Olunmadığına İlişkin Taahütname
Teknik Şartname