İHALE İLANI 
 
KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ 
 
Personel Taşıma Hizmeti Alım İhalesi ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
 
İhale kayıt numarası :    2021/02-0001 

1-İdarenin  

a) Adresi : Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi  No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye

b) Telefon ve faks numarası :     0 850 250 8 250

c) Elektronik posta adresi  :     mdsaihale@kuh.ku.edu.tr       
 
2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı :    PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALIM İHALESİ

b) Teslim yeri  :    Koç Üniversitesi Hastanesi  

3-İhalenin  

a) Yapılacağı yer :     Koç Üniversitesi Hastanesi/1P Büyük Toplantı  odası

b) Tarihi ve saati :     02.02.2021 Salı günü Saat 11:00

c) Son teklif ve numune verme tarihi :     01.02.2021 Pazartesi günü Saat 15:30 
 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

-Firma tarafından imzalı kaşeli,  Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı
-Yasaklı olmadığına dair taahhütname
-Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
-Firma İmza sirküsü  
-İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu
-İhale Durum Belgesi (Ticaret odasından alınacaktır.)
-Geçici Teminat (geçici teminat teklif edilen bedelin %3’ü kadar hazırlanmalı ve İdari Şartnamede belirtilen şekilde teminat mektubu olarak verilmelidir.  
 
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif dip toplama göre karar verilecektir.  
 
6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için  Koç Üniversitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095 5007 52 nolu hesabına 50 TL yatırıldığına ilişkin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır. 
 
7-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
 


Dosyalar:
İlan
Malzeme Listesi
Birim Fiyat Teklif Cetveli
Birim Fiyat Teklif Mektubu
İdari Şartname
Servis Saatleri Çizelgesi
Sözleşme Taslak
Teknik Şartname
Yasaklı Olunmadığına İlişkin Şartname