İHALE İLANI
KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ POŞET ALIM İHALESİ
 
İhale kayıt numarası :2020/10-0006
1-İdarenin  
a) Adresi : Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi No:4 34010 Topkapı, İstanbul, Türkiye
b) Telefon ve faks numarası :     0 850 250 8 250
c) Elektronik posta adresi :      mdsihale@kuh.ku.edu.tr   
2-İhale konusu malın  
a) Niteliği, türü ve miktarı :   Poşet Alım İhalesi
 
b) Teslim yeri :    Koç Üniversitesi Hastanesi
3-İhalenin  
a) Yapılacağı yer :   Koç Üniversitesi Hastanesi/ 1P Büyük Salonu
b) Tarihi ve saati :    03.11.2020 Saat 10:30
c) Son teklif ve numune verme tarihi
d) İhale Türü
:    02.11.2020 Saat 15:00
:    Açık İhale

 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  • Firma tarafından imzalı kaşeli,  Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı
  • Yasaklı olmadığına dair taahhütname
  • Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
  • Firma İmza sirküsü
  • İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu
  • İhale Durum Belgesi (Ticaret Odasından Alınacaktır.)
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyat esasına ve numune değerlendirmeye göre belirlenecektir.

6- İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için  Koç Üniversitesi Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095 5007 52 nolu hesabına 50 TL yatırıldığına ilişkin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.

7-Teklifler,  ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Davutpaşa Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.Yayın Tarihi: 22.10.2020