• Kalite Yönetimi
 • Hasta Güvenliği

Koç Üniversitesi Hastanesi olarak; yönetim anlayışımız, kalite, çevre ve enerji politikamız gereği;

 • Hasta, çalışan, öğrenci, akademisyen, araştırmacı ve bütün paydaşlarımızın gereksinim, beklenti ve haklarını hizmetin her adımında göz önünde bulundurararak, memnuniyeti arttırmaya özen göstermeyi,
 • Kalite, çevre ve enerji ile ilgili yasa, yönetmelik, ulusal ve uluslararası akreditasyon / standardizasyon ve Koç Topluluğu gerekliliklerine uymayı,
 • Klinik tıp eğitiminin gerektirdiği hastane hizmetlerini ulusal ve uluslararası standartlarda sunmak için meslek etiği ilkelerine uygun, ekip çalışması ile sürekli gelişme ve iyileştirmeyi esas almayı,
 • Hasta bakımı standartlarında sürekli iyileşmeyi sağlamak için gerekli önlemleri almayı,
 • Güncel bilgi ve tıbbi teknolojileri kullanarak, bilimsel araştırmalarda ve yeni uygulamalarda liderlik yapan, akademik bir kurum olarak çalışmayı,
 • Çalışan yetkinliklerinin arttırılmasına ve eğitimlerine önem vererek; kalite, çevre ve enerji yönetim sistemlerine katılımlarını teşvik ederek, tercih edilebilir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Hasta ve yakınlarının, çalışanların, öğrencilerin, araştırmacıların, akademisyenlerin, taşeronların, tedarikçilerin ve etkileşim içinde bulunduğumuz toplumun sürdürülebilir çevre ve enerji bilincini arttırmaya yönelik paydaşlarımızla sürekli iletişim içerisinde olmayı,
 • Klinik eğitim ve araştırma çalışmaları, etkik, tanı ile tedavi hizmetlerinin çevreye verebileceği olumsuz etkilerini, enerji tüketimini ve çevresel riskleri en aza indirmek amacıyla çevresel unsurları ve enerji verilerini tanımlamayı, izlemeyi, kontrol etmeyi, kirliliği önleyerek performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 • Hasta bakım kalitesinin sürekliliğini sağlarken; tıbbi ve diğer atıkları gerektiği gibi yönetmeyi, kirliliği önlemeyi ve geri kazanılabilir atıkları değerlendirebilmek için çalışmalar yapmayı ve doğal kaynakları etkin kullanmayı,
 • Enerji performansını etkileyen, kalite ve hizmet sürekliliğinden ödün vermeden, enerji verimliliği yüksek ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini destekleyerek, enerji performansında iyileştirme sağlayarak tasarım faaliyetlerini geliştirmeyi,
 • Atıkların uygun olarak bertaraf edilerek çevreye zarar vermesini önleyerek, sürdürülebilir bir bakış açısıyla; yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının sağlanması ve böylelikle gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmayı,
 • Toplam kalite yönetimini esas alarak; hasta odaklı, sürekli iyileştirilen süreçler ve performanslarının izlenmesi ile şeffaf bir hastane yönetimi modelini benimsemeyi,
Bu amaçla oluşturulan sistemleri, kurum kültürümüzü ve saygınlığımızı gelecek nesillere aktarmayı taahhüt ediyoruz.
                                                                                    
Yayınlanma Tarihi: 01.12.2022
Revizyon No: 01

Bilgi Güvenliği Politikası


Koç Üniversitesi Hastanesi olarak, sunduğumuz sağlık hizmetlerinde sürekliliği sağlamak ve bilgi varlıklarımızı korumak amacıyla;
 • Bilgi güvenliği standartlarının gerekliliği olan varlıkların gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlıyoruz.
 • Bilgi güvenliğiyle ilgili yasa, yönetmelik ve tüm standartlara karşı yükümlülüklerimizi yerine getiriyor ve sürekli iyileştiriyoruz.
 • Bilgi varlıklarımızı tehdit eden iç/dış riskleri sistematik olarak yönetiyor ve bilgi güvenliğimizi etkileyebilecek olumsuz durumları kayıt altına alarak ivedilikle önlem alıyoruz.
 • Çalışanlarımız ve hizmet alınan üçüncü taraflarla gizlilik sözleşmeleri yapıyoruz.
 • Oluşturduğumuz fiziksel ve teknik politikalarla sistemlerimizin güvenliğini sağlıyoruz.
 • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak için teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirecek şekilde eğitimler gerçekleştiriyoruz.

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİMİZ


Hizmet kalitesini sürekli olarak artırmayı amaçlayan Koç Üniversitesi Hastanesi, sürekli kalite geliştirme yönetimini benimsemiştir. Bu yönetim anlayışı, kurum felsefesi olarak hizmet sunulan tüm alanlarda kendini göstermektedir.
 

ISO STANDARTLARI


Koç Üniversitesi Hastanesi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgelerini hastanenin tüm hizmet alanlarını kapsayacak şekilde ve 2015 versiyonu olarak alan, Türkiye’nin “ilk” üniversite hastanesidir. Hasta bakımı, tedavisi ve güvenliği konusunda yüksek servis kalitesiyle hizmet vermektedir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

Koç Üniversitesi Hastanesi, 23-24-25 Kasım 2016 tarihlerinde, ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi’ni almaya hak kazanmıştır. ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi’nin hizmet kapsamı açısından tıbbi ve idari tüm bölümleri kapsaması, kalite yönetim sisteminin tüm hastane geneline yayılımı açısından önemlidir. Türkiye’de sağlık sektöründe, ISO 9001’in 2015 versiyonunda belgelenmiş olan “ilk” üniversite hastanesidir. Periyodik tetkiklerle kaliteyi sürekli iyileştirme ve ileriye taşıma adına pek çok kalite geliştirme çalışmaları yürütülmektedir.

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

Hasta sağlığıyla ilgilendiği kadar, çevre sağlığına da önem veren, Koç Üniversitesi Hastanesi, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistem Standartları çalışmalarına başlamış, 23-24-25 Kasım 2016 tarihlerinde bu belgeyi alan “ilk” üniversite hastanesidir.

Hastanemiz, bu süreçte doğal kaynakların etkin kullanımını sağlayarak enerji tasarrufu çalışmalarını, kaynağında atık ayrıştırılması ilkesini benimseyerek hastane bünyesinde tüm atıkların ayrıştırılmasını, atık minimizasyonu ve yönetimini göz önünde bulundurarak yaşadığımız doğanın ve çevrenin kirliliğinin önlenmesini, tehlikeli atıkların doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesini, geri kazanılabilir atıkların geri dönüşüm firmalarına gönderilerek değerlendirilmesini yurtiçi ve yurtdışı yasa, yönetmelik, rehberler ve Koç Holding Çevre Yönetim Sistemi gereklilikleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Hastanedeki tüm atık yönetim süreçlerinde, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Projesi” ile uyumlu olarak ve proje kapsamında faaliyetleri değerlendirerek gelecek nesillere sürdürülebilir bir hayat bırakılmasını amaçlamaktadır.


SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI DEĞERLENDİRMESİ (SKS)

 
Hastanemiz, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) doğrultusunda hizmet vermektedir. Standart gerekliliklerinin değerlendirilmesi amacıyla her yıl kurum içerisinde öz değerlendirme çalışmaları yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığı değerlendiricileri tarafından da düzenli olarak hastane ziyareti gerçekleştirilmektedir.

BEBEK DOSTU HASTANE
 

Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF, ilk altı ay bebeğe su dahil hiçbir ek gıda verilmemesini, sonrasında 24 aya kadar ek gıdalar ile birlikte emzirmeyi önermektedir. Anne sütü 0-6 aylık bebeklerde vazgeçilmezdir. 2 yaşına kadar da emzirme büyük önem taşımaktadır. Bebekler 0-2 yaş grubunda enfeksiyonlara karşı çok açıktır. Anne sütü bebeklerde bağışıklığı artıran temel besindir. Emzirme, anneyi meme kanseri ve rahim kanseri gibi hastalıklardan korumaktadır.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 1991 yılından itibaren UNICEF işbirliğinde “Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler” programı yürütülmektedir.

Bebek Dostu Hastane sertifikasyonu kapsamında anne sütüne özendirilmesi, annelere emzirme konusunda bilgi ve doğru alışkanlıkların kazandırılmasına yönelik, hastanelerde emzirmenin başarılı ve yerleşik bir uygulama haline gelmesini sağlamak üzere Bebek Dostu Hastaneler Programı başlatılmıştır. Doğum hizmeti verilen hastanelerde gebelikten itibaren anne adaylarını anne sütü ve emzirme konusunda bilgilendiren, doğumdan hemen sonra annelerin bebeklerini emzirmesini sağlayan, bu konuda özel olarak eğitilmiş sağlık çalışanları tarafından, annelere bebeklerini nasıl emzirecekleri konusunda yardımcı olan hastaneler “Bebek Dostu Hastane” unvanı kazanmaktadır.

Hastanemiz, Sağlık Bakanlığı tarafından 26 Eylül 2019 tarihinde, “Bebek Dostu Hastane” unvanı almaya uygun bulunmuştur. 29 Kasım 2019 tarihinde de Sağlık Bakanlığı tarafından plaket takdimi gerçekleştirilmiştir. Koç Üniversitesi Hastanesi, “Bebek Dostu Hastane” ünvanlıyla hizmet vermeye devam etmektedir.

BEBEK DOSTU HASTANE EMZİRME POLİTİKASI

Bu kurumda “Bebek Dostu Hastane ve Doğru Anne Sütü Uygulamaları” benimsenir ve her yenidoğan bebeğin sağlıklı olması hedeflenir.

Bu amaçla,

 • Emzirmeye ilişkin yazılı bir politika hazırlanmış ve düzenli aralıklarla tüm sağlık çalışanlarının bilgisine sunulmaktadır.
 • Tüm çalışanlarımız bu politika doğrultusunda eğitim almıştır.
 • Tüm gebeler anne sütü, emzirmenin yararları ve yöntemleri konusunda bilgilendirilir.
 • Tıbben gerekli görülmedikçe, yenidoğanlar için ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenme önerilir. Devamında ise uygun tamamlayıcı beslenme ile beraber emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesi konusunda aileleri bilgilendirilmektedir.
 • Annelere doğumdan sonraki ilk yarım saat içinde emzirmeye başlamaları için eğitim verilir.
 • Hastanemizde annelere bebeklerini nasıl emzireceği, bebeklerinden ayrı kaldıkları durumlarda sütün salgılanmasını nasıl sürdürebilecekleri gösterilmektedir. Anne sütü sağma ve saklama koşulları, bebeklerine nasıl ve ne yolla verebilecekleri ile ilgili eğitim verilir.
 • Doğumdan sonra, anne ve bebeğin 24 saat aynı odada kalmaları sağlanır. Sağlık sorunları dışında ayrı odada kalmalarına izin verilmez.
 • Annelere anne sütünün yararları anlatılarak emzirmeye özendirilir ve annelerin istekle emzirmeleri sağlanır.
 • Anneler bebeklerini her istediğinde emzirmeye teşvik edilir.
 • Hastanemize biberon ve emzik kabul edilmez, bebeklere verilmemesi için anneler ve diğer aile fertleri bilgilendirilir.
 • Anneler, taburcu olduktan sonra da emzirmeye devam edebilmeleri, karşılaşabilecekleri sorunları çözebilmeleri, bebeklerinin ve kendilerinin kontrollerini yaptırabilmeleri açısından başvurabilecekleri sağlık kuruluşları hakkında bilgilendirilmektedir.
 • Annelerin rahatça emzirebilmeleri için Pediatri Polikliniği’mizde emzirme odası düzenlenmiştir.
 • Hastanemizin her sahasında formül mamaların pazarlanması ve satışını düzenleyen uluslararası mama kodu (WHO Code) uygulamaları benimsenmiş ve uygulanmaktadır.

KALİTE BÖLÜMÜ ÇALIŞMALARIMIZ

 

Bölüm Kalite Temsilcileri

Tıbbi ve idari tüm bölümlerde kalite süreçlerinin takibini / kontrolünü sağlayan ve Kalite Bölümü ile sürekli iletişim halinde olan bölüm kalite temsilcileri görev almaktadır.

Kalite süreçlerinde sürekli gelişim bölüm kalite temsilcilerinin koordinasyonu sağlamaları ile takip edilmekte ve yürütülmektedir.


Kalite Geliştirme ve Hasta Güvenliği Hedefleri

 • Hastanenin stratejik hedefleri doğrultusunda planlanan standardizasyon ve akreditasyon çalışmalarını yürütmek,
 • ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgelerini, takip denetimi ile devamlılığını sağlamak,
 • Bölüme özel akreditasyon kapsamında bölümlerden gelen talepler doğrultusunda, araştırma yapmak, belgelendirme çalışmalarını yürütmek, 
 • Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda Bölüm Kalite Temsilcileri ile birlikte öz değerlendirme yaparak iyileşmeye açık alanları belirlemek ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek,
 • Joint Commission International hasta güvenliği hedeflerine uyum oranını artırmak amacıyla eğitim ve iyileştirme çalışmalarını sürdürmek, Hasta Güvenliği Hareketi kapsamında yer alan çalışmaları sürdürmek,
 • Joint Commission International (JCI) standartlarını rehber alarak; sürekliliğini sağlayarak, standart kapsamındaki gerekliliklere uyum sağlamak,
 • Hasta güvenliği kültürünü ölçmek ve değerlendirmek. Güvenlik kültürünü arttırmak amacıyla eğitim ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. Hasta güvenliği için risk teşkil eden durumları hastaya ulaşmadan yakalamak, bu yönde raporlamayı artırmak,
 • Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda, Bölüm Kalite Temsilcileri ile birlikte öz değerlendirme yaparak iyileşmeye açık alanları belirlemek ve iyileştirme çalışmalarını yürütmek,
 • Bölümlerle birlikte iyileşmeye açık alanlara odaklanarak, geçmiş yıllara ait gösterge sonuçlarını değerlendirmek, performans göstergelerini belirlemek, veri girişlerinin yapılmasını sağlamak, performans sonuçlarını iyileştirmek amacıyla bölümlerle birlikte çalışmak, Sağlıkta Kalite Standartları gereklilikleri doğrultusunda zorunlu performans göstergelerinin bölümlerle birlikte takibini ve analizini gerçekleştirmek,
 • Sağlık Bakanlığı gösterge takip sistemine veri entegrasyonunu gerçekleştirmek, ulusal veri sistemine girişinin yapılmasını istediği olgulara yönelik altyapı ve iyileştirme çalışmalarının yürütülmesi,
 • Bölümlerle birlikte süreçlerin risk değerlendirmelerini gerçekleştirmek, değerlendirme sonucunda riski yüksek alanlarda iyileştirme faaliyetlerini yürütmek,
 • Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşlarında oluşturulmuş klinik yol ve protokollerin ilgili tıbbi branşlarla görüşülerek sisteme alınmasını ve performans takibinin yapılmasını sağlamak,
 • Oluşturulan klinik yol ve protokollere uyumu arttırmak, yeni klinik yol ve protokollerin uygulamaya alınması amacıyla bölümlerle işbirliği yapmak,
 • İyileştirmeye açık alanlara yönelik geliştirme projelerini başlatarak yürütülmesini sağlamak,
 • Yeni tasarlanması planlanan hizmetlerin standart kapsamına alınması ile ilgili çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Bölüm Kalite Temsilcilerini hizmet içi eğitimlerle güçlendirerek kalite geliştirme süreçlerine aktif olarak katılımlarını sağlamak,
 • Koç Holding çevre hedefleri ve yasal gereklilikler doğrultusunda çevre çalışmalarını gerçekleştirmek,
 • Kalite ve hasta güvenliği alanlarında ulaşmış olduğumuz başarıyı devam ettirmektir.
 

Komiteler ve Çalışma Kurulları

 • Kalite Yönetimi Geliştirme Komitesi
 • Hasta Güvenliği Komitesi
 • Tıbbi Kayıt Komitesi
 • İlaç Yönetimi Komitesi
 • Enfeksiyon Kontrol Komitesi
 • Transfüzyon Komitesi
 • Radyasyon Güvenlik Komitesi
 • Tesis Güvenliği ve Çevre Yönetimi Komitesi
 • Eğitim Komitesi
 • Öneri Komitesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
 • Hastane Afet ve Acil Durum Kurulu
 • Çalışan Güvenliği Kurulu

Hasta Güvenliği ve Güvenlik Kültürü


Hasta güvenliği; sağlık hizmetlerinin sunumu sırasında kişilerin maruz kalabileceği zararı önlemek amacıyla sağlık kuruluşları ve bu kuruluşlardaki çalışanlar tarafından alınan önlemlerin tamamıdır.   

Hasta güvenliğinin amacı, sağlık hizmeti sunum süreçlerindeki basit hataların hastalara zarar vermesini engellemek için tasarımlar yapmak, hatalar hastaya ulaşmadan önce önlenmesini ve düzeltilmesini sağlayacak önlemleri almaktır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2000 yılında yayımlanan Institute of Medicine raporuna göre, bu ülkedeki hastanelerde her yıl 98.000 kişi tıbbi hatalar nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu rakam, sağlık sektöründeki hataların ne kadar önemli bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Ölüm nedenleri arasında 5. sırada yer alan tıbbi hatalar, trafik kazaları, AIDS, diyabet, meme kanseri gibi nedenlerden daha fazla ölüme yol açmaktadır.
Institute of Medicine tarafından yayınlanan rapor tüm dünyada yankı uyandırmış ve hasta güvenliğine verilen önem hızla artmıştır. Institute of Medicine’nin 2003 yılında yayınladığı diğer raporunda, sağlık hizmetlerinde kalite açısından öncelikli seçilen yirmi alandan üçünün hasta güvenliği ile ilgili olduğu
görülmektedir.

 Hastanemizde yürütülen kalite ve hasta güvenliği çalışmalarının en önemli amacı hastayı, çalışanları ve hasta yakınlarını fiziki ve psikolojik olarak etkileyecek olumlu bir ortam yaratarak güvenli bir hizmet vermek ve hastalarımızı da tedavi-bakım sürecine dahil ederek güvenlik kültürünün benimsenmesini sağlamaktır.
Güvenlik kültürü oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çalışanlarımıza, ceza veya suçlama korkusu olmaksızın, güvenlik sorunları hakkında ve bunları nasıl çözecekleri konusunda özgürce konuşabilecekleri karşılıklı güven ortamı yaratılmaktadır.

Hata bildirimlerinde şeffaflık, tıbbi hataların önlenmesinde sistematik bir yaklaşım ve dürüstlük temel esas olarak alınmaktadır.

Sağlık sektöründe, tıbbi hatalardan kaynaklanan kayıpların en aza indirilmesi, ayrıca hasta ve çalışanın güvenliğini tehdit eden olayların izlenip kayıt altına alınarak hasta güvenliği bilincinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Hasta güvenliğinin sağlanmasında ilk hedef riskleri azaltmaktır. Hastanemizde hasta güvenliği kültürünün sürekliliğini sağlamak üzere sistemli bir program yürütülmektedir. Bu program doğrultusunda çalışanlarımızın ve hastalarımızın hasta güvenliği konusuna duyarlılıklarını arttırmayı hedefleyen eğitimler düzenlenmekte, anketler yapılmakta ve hataların bildirimi konusunda çalışanlar teşvik edilmektedir.

Hastalarımız ve çalışanlarımızın güvenliğini tehdit eden olayların tekrarlanmasını engellemek amacıyla, oluşturulan raporlama sistemleri ile olay bildirimlerinin yapılması ve olayların analiz edilerek önleyici tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetler yürütülmektedir.

HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARIMIZ


Koç Üniversitesi Hastanesi, Hasta Güvenliği Uygulamaları tüm hastalar, ziyaretçiler, çalışanlar, öğrenciler, akademisyenler ve araştırmacılar için sürekli olarak güvenliğin artırılmasına, "öncelikle hastalara zarar verme" düşüncesiyle hasta ve organizasyonel odaklı standartların karşılanmasına odaklanmaktadır.

Koç Üniversitesi Hastanesi olarak, "Güvenliğiniz Önceliğimizdir” felsefesi ile ilkesi ile hizmet vermekteyiz. Hastanemiz, hasta güvenliğini sağlama konusunda, Joint Commission International tarafından yayınlamış olan Uluslararası Hasta Güvenliği Hedeflerini rehber olarak kullanmakta ve uygulamalarını bu yönde geliştirmektedir.
 
 • Hasta Kimliğinin Doğrulanması
Hasta kimliğinin doğrulanması hasta güvenliği için hayati önem taşımaktadır. Kimlik doğrulanmasının amacı; tüm işlem ve tedaviler ile hastanın güvenli olarak eşleştirilmesidir. Hastaya işlem ve tedavi uygulanması gereken her durumda, hasta ile işbirliği içerisinde sözel ve / veya kimlik bileziği üzerinden ad - soyadı, doğum tarihi ve protokol numarası bilgilerinden en az ikisi ile doğrulama yapılır.
 
 • Doğru ve Etkili İletişimin Sağlanması
Zamanında, tam, doğru, eksiksiz, belirsizlik yaratmayacak ve alıcı tarafından anlaşılabilir şekilde gerçekleşen iletişim, hatalarını azaltarak hasta güvenliğini artırır. Bir servisten başka bir servise veya bir sağlık çalışanından başka bir sağlık çalışanına hasta bilgilerinin ve sorumlulukların iletilmesi süreci hasta bakımının sürekliliğini ve hasta güvenliğini sağlamak için önemlidir. Sağlık çalışanlarımız tarafından hastalarımız her işlem / tedavi öncesi bilgilendirilir. Nöbet değişimlerinde, kurum içi telefon görüşmelerinde ve hasta transferlerinde, hastalarımız ile ilgili tıbbi bilgiler, sağlık çalışanları arasında doğru, güvenli ve hastane politikasına uygun bir şekilde aktarılır. İletişim kaynaklı hataları önlemek için sözel, telefon direktifi tanımlanmış durumlar dışında verilmez. Sözel / telefon direktiflerinde geri okuma ve doğrulama kuralı uygulanır, kritik test sonucu bildirimleri zamanında yapılır. Kurum içi denetimler aracılığı ile bu sürecin takibi sağlanır.

Taburculuğunuz sırasında da doktor / hemşireniz tarafından, evde bakımınızla ilgili gerekli bilgilendirme yapılır ve yazılı olarak size teslim edilir.
 
 • İlaç Güvenliğinin Sağlanması
Hastanemizde yapılan tüm ilaç uygulamalarında, 8 doğru ilkesi doğrultusunda hareket edilir (Doğru hasta, Doğru ilaç, Doğru zaman, Doğru doz, Doğru yol, Doğru ilaç formu, Doğru etki, Doğru kayıt).

Hastanemizde verilen tüm ilaç direktifleri, Eczane Bölümü tarafından kontrol edilerek, özel ilaç hazırlama alanlarında hazırlanır ve ilgili bölümlere transferi güvenli koşullarda sağlanır.

Yüksek riskli olarak belirlenen ilaçların (olası bir hatadan dolayı hastalara daha sık ve ciddi zarar verme potansiyeli olan ilaçlardır) kurum içerisinde güvenliğinin sağlanması için depolama, reçete etme, hazırlama, transfer etme, uygulama, izleme aşamalarında ilave kontrol adımları uygulanmaktadır.
 
 • Ameliyat / Cerrahi Girişim Güvenliğinin Sağlanması
Cerrahi işlemlerde (majör ve minör cerrahi), yanlış hastaya ya da doğru hastaya yanlış cerrahi müdahale yapılması ya da zarar verici bir işlemin uygulanma riskini önlemek ve / veya azaltmak hasta güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır.

Doktorlarımız tarafından, hastaya hangi operasyon / işlemin yapılması gerektiği, hastanın durumu, önerilen tedavi, potansiyel yararlar ve sakıncalar, olası diğer seçenekler, başarı olasılığı, iyileşme ile ilgili olası sorunlar, tedavi olmamanın olası sonuçları hakkında hastanın anlayacağı dilde sözel bilgilendirme yapılır ve hastadan yazılı onay alınır.

Cerrah tarafından, cerrahi operasyondan önce mümkünse hastayı da sürece dahil ederek, silinmeyen bir işaretleme kalemi ile doğru tarafa müdahale edilmesi amacıyla  operasyon / işlem yapılacak olan taraf, hasta üzerinde işaretlenir. İşaretleme, sağ ve sol ayrımı gereken işlemlerde (sağ kol, sol kol gibi), çoklu organlarda (el, ayak parmağı gibi) ve seviye tespiti gerektiren (spinal uygulamalar gibi) işlemlerde yapılır.

Ameliyat / işlem odasında işlemi gerçekleştirecek ekip tamamlandığında, ameliyat kesisi veya işleme başlamadan hemen önce süreç sorumlusu liderliğinde “Son Kontrol” (Time Out) işlemi gerçekleştirilir. Kontrol sırasında aktif bir iletişim (kontrol sürecine odaklanılarak, sözlü geri bildirimde bulunulması) kullanılarak tanımlanan kriterler kontrol edilir (hasta kimlik bilgisi). Herkesin fikir birliğinde olduğundan emin olunduktan sonra işleme başlanır.

Ameliyat / işlem tamamlandığında da çıkış kontrolü (Sign Out) yapıldıktan sonra hasta ameliyat / işlem odasından çıkartılır.
 
 • Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesi
Hastalarımızı ve çalışanlarımızı enfeksiyonlardan korumak için Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından, enfeksiyonları önleme ve kontrol programı oluşturularak yürütülmektedir. Ayrıca Kalite yönetimi ve hasta güvenliği standartlarımız kapsamında, olası bir salgın ve / veya pandemi durumuna karşı hazırlıklı olmak amacı ile olağanüstü durumlara hazırlık planları oluşturulmuştur.

Tüm çalışanlarımız, hastaya ve kullandıkları eşyalara temastan önce ve sonra ellerini yıkar veya el dezenfektanı kullanarak el hijyenini sağlar ve hem hastalarımızı hem de kendilerini korumak için gerekli durumlarda uygun koruyucu ekipmanlarını giyer.

Enfeksiyonu olan hastalar, Enfeksiyon Kontrol Ekibimiz tarafından takip edilir. Gerekli görülen durumlarda, standartlarımızda belirtilmiş olan izolasyon önlemleri alınır.

Hastalarımıza enfeksiyonların önlenmesi ve kontrolü konusunda eğitimler verilir. Her hasta taburculuğundan sonra odalar ve eşyaların temizliği standartlara uygun olarak yapılır. Tüm çalışanlarımıza enfeksiyonları önleme ve kontrolü ile ilgili düzenli eğitimler verilir. Kurum içerisinde çeşitli denetim sistemleri ile süreçlerin takibi yapılır.
 
 • Hasta Düşmelerinin Önlenmesi
Hastalarımızın tedavileri süresince düşme riski günlük yaşamdakinden daha yüksek olabilir. Alınan ilaçlar, uygulanan girişimler, hastalık ve bakım çevresi riski artıran temel nedenlerdir. Çalışanlarımız tarafından tüm hastaların düşme riski değerlendirilir. Düşme riski tespit edilen hasta / hasta yakınları bilgilendirilerek bu konuda özel olarak hazırlanmış bilgilendirme form ve broşürleri verilir. Düşmeyi önlemek için güvenlik önlemleri alınır. Yatak başında ve hastalarımızın kullandığı tüm banyo ve tuvaletlerimizde çağrı butonu bulunur. Yatan hastalarımız, ihtiyaçları halinde hemşire çağrı butonlarının kullanımı hakkında bilgilendirilir.  Hastanemizin diğer tuvaletlerinde bulunan çağrı butonlarının üzerinde kullanımına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Düzenli olarak hasta, hasta yakını ve refakatçilere düşme önleme konusunda eğitimler verilir.

Tüm sağlık çalışanlarına farkındalık yaratmak amacıyla, düşme riski olan hastaların oda girişlerine, dosyalarına ve standart olarak belirlenen yerlere uyarıcı tabelalar konulur, risk puanına göre tabanı kaydırmaz patikler giydirilir. Oryantasyonu bozuk ve yalnız olan hastaların odalarına, hastaların yataktan çıkması durumunda hemşireyi uyaracak cihazlar konulur.