Neurology is the medical discipline that focuses on diagnosis and treatment of diseases of the nervous system, which is constituted of the brain, spine, nerves and muscles. The most common neurological diseases include: 
 
 • Cerebrovascular diseases
 • Multiple sclerosis (MS) and other demyelinating diseases
 • Movement disorders (Parkinson’s disease, tremor, dystonia, chorea)
 • Neuromuscular diseases [myasthenia gravis, polyneuropathy, motor neuron disease (ALS), muscle diseases]
 • Dementia (Alzheimer’s disease)
 • Epilepsy
 • Sleep disorders

The Neurology department of Koç University Hospital is led by an expanding team of outstanding physicians, who keep track of ongoing scientific and technological advancements around the world and adopt the most recent recognized approaches for treatment and diagnosis of these conditions. We strive to offer excellent and patient-centric medical services within the framework of ethical codes of conduct and evidence-based practices. Equipped with the latest technology and assuming a comprehensive multidisciplinary approach, our department makes a difference in diagnosis and treatment of numerous diseases.


Practices and Treatment Methods of the Neurology Department 

 

Muscle Diseases Center

Treatment and diagnosis of muscle diseases, which are rare conditions, require years of follow-up and collaborative and coordinated work by a team that is led by a neurologist and consists of the disciplines of medical genetics, immunology, muscle pathology, cardiology, pulmonary medicine, physiotherapy, orthopedics and, if necessary, other disciplines. The muscle diseases center of Koç University Hospital accordingly bases its mode of operation on a multidisciplinary foundation and offers high-quality service to individuals diagnosed with conditions involving muscles (e.g.: muscular dystrophy), neuromuscular junction (e.g.: myasthenia gravis), nerve ends (e.g.: polyneuropathy) and motor neurons (e.g.: amyotrophic lateral sclerosis, also known as ALS). 


Epilepsy Surgery

Epilepsy surgery is among the treatment options provided to patients who are diagnosed with focal epilepsy, yet do not respond to medical treatment. These specific cases are evaluated by a specialized team consisting of an epileptologist, neurosurgeon, neuroradiologist, nuclear medicine specialist, neuropsychologist, psychiatrist and epilepsy nurse. Each patient go through cranial MRI, PET and ictal SPECT scans, if necessary, in accordance with the ‘epilepsy protocol’. After evaluations, some patients undergo epilepsy surgery, whereas others may need invasive EEG monitoring studies or cortical stimulations. Experience in advanced electrophysiology is essential for invasive EEG monitoring. Whether or not the epileptogenic focus partially or completely overlaps with the ‘eloquent cortex’ is observed through cortical stimulation. Aside from surgery, vagal nerve stimulator and ketogenic diet may also be   recommended for treatment of epilepsy.


Deep Brain Stimulation in Parkinson’s Disease, Dystonia and Tremor

Patients with conditions causing movement disorders like Parkinson’s disease, dystonia and tremor are followed by experienced physicians specialized in this field at our clinic. Their treatments are configured in line with specific protocols, and if symptoms cannot be taken under control with treatment, eligibility for surgical intervention is assessed. The assessment is based on neuropsychological test results and detailed cranial MRI findings, which are reviewed at a council meeting held among a neurologist, neurosurgeon, psychiatrist and movement disorders nurse. Deep brain stimulation surgery is performed in collaboration with the Neurosurgery clinic on patients who are found to be eligible for surgery. Postoperative treatment is also configured by physicians specialized in these conditions. 
Patients with dystonia (focal or segmental) and migraine-type headache are treated with botulinum toxin.
Other notable treatment facilities and practices can be listed as follows: 
 • Full-fledged electro-neurophysiology laboratories  Tam
 • Epilepsy surgery council
 • Multidisciplinary muscle diseases council
 • Movement disorders council
 • Neuroradiology council
 • Muscle disease council
 • Genetic investigation of neurodegenerative diseases, primarily muscle diseases and ataxias
 

Service Subcategories of Neurology

 • Electroencephalography (EEG)
 • Electromyography (EMG)
 • Video-EEG monitoring (VEM)
 • Invasive EEG monitoring
 • Botulinum toxin application in migraine and dystonia
 • Battery calibration and long-term follow-up of patients who underwent deep brain stimulation surgery, Parkinson’s disease patients in particular
 • Device-aided therapy for advanced-stage Parkinson’s disease patients
 • Muscle Diseases Center
 • Muscle biopsy and pathology
 • Lumbar puncture (LP)Kas Hastalıkları Merkezi

Toplumda seyrek görülen kas hastalıkları ve diğer nöromüsküler hastalıkların tanı ve tedavisi; yıllar süren izlem, deneyimli bir Nöroloji uzmanı liderliğinde genetik, immünoloji, kas patolojisi, kardiyoloji, göğüs hastalıkları, fizik tedavi, ortopedi ve gerektiğinde diğer uzmanlık disiplinlerinin ortak çalışması ve iletişimi ile gerçekleşen bir sürece yayılıyor. Çalışma sistemini multidisipliner bir temel üzerine kuran Koç Üniversitesi Hastanesi Kas Hastalıkları Merkezi, tüm bu disiplinleri içeren poliklinik ve konsey tartışmaları ile kas (örneğin musküler distrofi), sinir kas kavşağı (örneğin myasthenia gravis), sinir ucu (örneğin polinöropati) ve motor nöronları (örneğin amiyotrofik lateral skleroz – ALS) ilgilendiren hastalığı olan bireylere yüksek standartta hizmet sunuyor.

 

Epilepsi Cerrahisi

Epilepsi cerrahisi,  ilaç tedavisine yanıt alınamayan fokal epilepsisi olan hastalarda tedavi seçenekleri arasında yer alıyor. Nöroloji bölümümüzde hastalarımız, bu konuda özelleşmiş epileptolog, beyin cerrahı, nöroradyolog, nükleer tıp uzmanı, nöropsikolog, psikiyatrist ve epilepsi hemşiresinden oluşan ekibin ortak çalışmalarıyla değerlendiriliyor. Tüm hastalara ‘epilepsi protokolüne uygun’ ayrıntılı kranyal MR, PET ve gerekirse iktal SPECT yapılıyor.  Değerlendirmeler sonucu bazı hastalara epilepsi cerrahisi uygulanırken, bazı hastalarda invazif EEG monitorizasyonu ve kortikal stimulasyon yapılması gerekebiliyor. İnvazif EEG monitorizasyonu için ileri düzey elektrofizyoloji deneyimi çok önemli rol oynuyor. Bu incelemeler sırasında epileptojenik bölge ile ‘eloquent korteks’ kısmi veya tam örtüşmesi olup olmadığının anlaşılması da kortikal stimulasyon ile değerlendiriliyor. Ayrıca epilepsi tedavisi için cerrahi tedavi dışında vagal sinir stimulatörü (pil) ve ketojenik diyet uygulamaları da önerilebiliyor.

 

Parkinson Hastalığı, Distoni ve Tremorda Derin Beyin Stimülasyonu

Parkinson Hastalığı, distoni, tremor gibi hareket bozukluğuna sahip hastalarımız kliniğimizde, bu konuda özelleşmiş, deneyimli uzman hekimlerimiz tarafından izleniyor. Belirli protokollere göre tedavisi düzenlenen hastalar, tedaviye dirençli semptomların varlığında cerrahiye uygunluk açısından değerlendiriliyor. Değerlendirme, bu konuda özelleşmiş nörolog, beyin cerrahı, psikiyatrist ve hareket bozukluğu hemşiresinin oluşturduğu kurulda nöropsikolojik testleri ve ayrıntılı kranyal MR verileriyle yapılıyor. Cerrahiye uygun olduğu düşünülen hastalara Beyin Cerrahisi Kliniği işbirliğiyle  derin beyin stimülasyonu cerrahisi uygulanıyor. Cerrahi sonrası tedavi düzenlemesi, yine bu konuda özelleşmiş uzman hekimlerimizce düzenleniyor.
Distoni (fokal, segmental) ve migren tipi baş ağrısı olan hastalara yine bu konuda uzmanlaşmış hekimimiz tarafından botulinium toksini uygulanabiliyor.
 • Diğer öne çıkan uygulama ve tedavi yöntemleri ise;
 • Tam donanımlı Elektro-nöro-fizyoloji laboratuvarları
 • Epilepsi Cerrahisi Konseyi
 • Multidisipliner Kas Hastalıkları Konseyi
 • Hareket Bozuklukları Konseyi
 • Nöro-radyoloji Konseyi
 • Kas Hastalıkları Konseyi
 • Kas hastalıkları ve ataksiler başta olmak üzere nörodejeneratif hastalıklarda genetik incelemeler

Koç Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Bölümü, kendi alanında ileri düzeyde donanımlı, akademik ve deneyimli kadrosuyla her türlü sağlık sorununa etik ve bilimsel imkanlar dahilinde tedavi hizmeti sağlıyor.

 • Elektroensefaografi (EEG)
 • Elektromiyografi (EMG)
 • Video-EEG Monitorizasyon (VEM)
 • Invazif EEG Monitorizasyon
 • Migren ve Distonilerde Botilinum Toksin Uygulamaları
 • Parkinson Hastalığı başta olmak üzere Derin Beyin Stimulasyonu yapılan hastalarda pil ayarları ve uzun dönem takipleri
 • İleri Evre Parkinson Hastalarında Cihaz Destekli Tedavi
 • Kas Hastalıkları Merkezi Polikliniği
 • Kas Biyopsisi, Patolojisi
 • Lomber Ponksiyon (LP)

GBLOK GBLOK
Zemin.Kat ZeminFloor

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 • Headache
 • Dizziness
 • Numbing in hands and feet
 • Forgetfulness 
 • Imbalance
 • Diplopia 
 • Seizure
 • Weakness in legs and arms
 • Tremor
 • Slow movement
 • Involuntary movement in legs and arms, neck and face
 • Drooping eyelids
 • Sleeplessness, oversleeping, limb movements in sleep, sleep talking, restlessness in legs
 • Sudden jerks in legs and arms, syncope accompanied with loss of consciousness and loosened or convulsed arms and legs
 • Gait disorder, frequent falling