Koç Üniversitesi Hastanesi Radyoloji Bölümü güçlü kadrosu, etik yaklaşımları, radyolojinin tüm alt branşlarında verdiği hizmetler ve bilimsel üretkenliği ile kuruluşundan bu yana Türkiye’de alanındaki en önemli merkezler arasında yer alıyor. Ekibimiz 7 profesör, 2 doçent, 1 doktor öğretim üyesi, 1 uzman öğretim görevlisi, 10 uzman ve 3 asistan doktordan oluşuyor. Hastalarımıza sunduğumuz tıbbi hizmetlerde daima mükemmellik, etik değerlere saygı ve hasta memnuniyetini hedefleyerek çalışıyoruz. Ayrıca bölümümüz, kanıta dayalı tıp ve bilimsel çalışmalar konusunda da aktif, üretken bir merkez olma amacını taşıyor. Ekip üyelerimiz diğer bölümlerdeki çalışanlarla işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürürken, tüm hastane personeli ve hastalarının da dahil olduğu bir aile hissiyatıyla hizmet veriyor. Tetkik sonuçlarını en geç bir gün içinde hazırlayarak hastalarımızın en kısa zamanda şifa bulmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Bölümümüz acil, elektif koşulların yanı sıra afet, salgın gibi durumlarda da üstlendiği sorumluluğun bilincinde hizmet veriyor ve hastalarımız için en ideal koşulları sağlayarak, hizmet kalitesinden ödün vermeden çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca akademik açıdan da yüksek hedefleri bulunan bölümümüzün tüm doktorları, gerek sunumlar ve bilimsel davetli konuşmaları gerekse yayınlar konusunda aktif şekilde çalışıyor.


Radyoloji Bölümü Hizmet ve Programları

 • Mamografi ile meme kanseri taraması
 • Tomosentez ile meme kitle teşhisi
 • 3Tesla MRG ile yüksek çözünürlüklü beyin, eklem ve prostat MRG
 • Multiparametrik prostat ve rektum MRG
 • Karaciğere özel kontrast maddeler verilerek yapılan karaciğer lezyon karakterizasyon tayini
 • Düşük doz BT teknikleri ile akciğer hastalıklarında radyasyon dozu azaltılmış BT görüntüleme
 • 256 dedektörlü kardiak BT ile kalp damarlarının yüksek çözünürlükte gösterilmesi
 • Tam donanımlı ultrason cihazı ile yüksek çözünürlüklü ultrason, renkli Doppler ultrason ve ultrason elastografi
 • Operasyon sırasında ultrason uygulamaları
 • Abdomen konseyi
 • Onkoloji konseyi (jinekoloji, göğüs cerrahisi, beyin cerrahi)
 • Üroloji tümör konseyi
 • Meme kanseri konseyi
 • İnterstisyel akciğer hastalıkları konseyi
 • Pediatrik tümörler konseyi
 • Nöroloji konseyi
 • Hipofiz konseyi
 • Tiroid ve endokrin hastalıklar konseyi
 • Pediatrik nefroloji konseyi
 

Radyoloji bölümü Alt Servisleri

Nöroradyoloji

 • Başlıca tetkikler;

  • Kafa kemikleri ve spinal vertebralar için röntgen,
  • Beyin, spinal vertebra, temporal, boyun BT ve MRG, hipofiz dinamik BT ve MRG
  • Difüzyon MRG, perfüzyon MRG, MR traktografi, MR spektroskopi, BOS akım MR
  • Beyin ve boyun BT ve MR anjiyografi
  • Brakial, lumbosakral pleksus MRG
  • Epilepsi protokolünde ve volümetrik MRG
 • İnme/felç tanısı
 • Beyin kanaması tanısı
 • Beyin ve spinal kitlelerin tanı ve evrelemesi
 • Beyin ve spinal enfeksiyonların tanısı, yayılım genişliği tespiti
 • Multiple skleroz ve benzeri demyelinizan hastalıklar tanısı
 • Beyin damarlarının darlık, tıkanıklık ve yapısal anormallik tanısı
 • Boyun, torakal ve bel bölgesi fıtıkları (disk hernileri)
 • Sinirlere bası yapan patolojilerin tanısı (pleksus MRG)
 • Beyin yapılarının volümetrik hesaplanması ve epilepsi tanısı
 

Abdomen ve genitoüriner sistem radyolojisi

 • Başlıca tetkikler;

  • Ayakta ve yatarak röntgen
  • Üst abdomen ve alt abdomen BT ve MRG
  • MR enterografi, dinamik karaciğer ve böbreküstü bezi MRG
 • Siroz, hepatit, karaciğer yağlanması gibi diffüz karaciğer hastalıkları ve fokal karaciğer kitlelerinin tanısı
 • Karaciğer dışı solid organların (pankreas, dalak, vb.) kitle ve enflamasyonlarının  tanısı
 • Bağırsakların selim ve habis kitlelerinin tanısı
 • Böbrek ve idrar kesesi kist ve kitlelerinin tanısı
 • Böbrek üstü bezi dinamik MRG ile lezyon tanısı
 • Multiparametrik prostat MR ile prostat kanseri tanısı
 • MRG eşliğinde hedefe yönelik prostat biyopsisi
 

Toraks ve kardiyovasküler sistem radyolojisi

 • Başlıca tetkikler;

  • Akciğer grafileri (düz röntgen tetkikleri)
  • Toraks BT, yüksek çözünürlüklü akciğer BT
  • BT anjiyografiler (koroner arterler, pulmoner arterler ve aortaya yönelik)
  • Koroner arterlerde kalsiyum skorlaması
  • MR görüntülemeler (toraks MRG, kardiyak MRG)
 • Akciğerlerin, hava yollarının, plevranın, göğüs duvarının ve mediastenin enfeksiyöz, iltihabi, başta KOAH ve interstisyel hastalıklar olmak üzere kronik hastalıkları ile nodüllerin ve tümöral patolojilerinin tanısı
 • Akciğer kanserinin ameliyat öncesi, kemoterapi ve radyoterapi sonrası değerlendirilmesi; başka tümörlerin toraks metastazlarının kemoterapiye yanıtlarının izlenmesi
 • Kalbin doğumsal ve sonradan kazanılmış hastalıklarının tanısı
 • Kalp damarlarının darlık, tıkanıklık, yapısal anormalliklerinin tespiti
 • Kalp damarlarında kalsiyum birikiminin ölçülerek miyokard infarktüsü riskinin belirlenmesi
 

Meme hastalıkları radyolojisi

 • Başlıca tetkikler;

  • Mamografi, tomosentez
  • Ultrason, Doppler ultrason, ultrason elastografi
  • Kontrastlı meme MRG
 • Mamografi ile meme kanseri taraması
 • Multimodalitenin etkili kullanımı ile meme hastalıkları ayrımı ve tanısı
 • Memenin iyi ve kötü huylu kitlelerinin ve kireçleme (kalsifikasyon) alanlarının tanısı, ameliyatsız takibi, olası ameliyat sonrası takibi
 • Meme iltihabı ve apsesi tanısı
 • Meme kitlelerinde trucut (iğne) biyopsi, stereotaktik vakum biyopsi ve telle işaretleme
 • MRG eşliğinde meme biyopsisi
 

Ultrason ve Doppler ultrason radyolojisi

 • Başlıca tetkikler;

  • Ultrason
  • Renkli Doppler ultrason, power ve spektral Doppler
  • Ultrason elastografi (strain ve shearwave teknikleri)
 • Tüm vücut bölgeleri için ultrason uygulamaları mevcuttur.
 • Karın, boyun, tükürük bezi, tiroit, yüzeyel doku
 • Atardamar ve toplardamar ultrasonları, kas ve tendon ultrasonu
 • Böbrek ve karaciğer nakil hastalarında ameliyat öncesi, sırası ve kısa uzun dönem sonrasında damarların akımlarının varlığı, hızları ve damar darlık ve tıkanıklık tespiti ve bu hastaların uzun dönem takipleri
 • Elastografi uygulamalarıyla tiroit gibi yüzeyel doku kitlelerinin sertlik tayiniyle indirek olarak selim/habis ayrımı ve tanısı, karaciğer sertleşme (fibrozis) derecesi tayini
 • Gebelikte 2. trimester fetüs anomali taraması
 • Testis sorunları ve penil Doppler ultrason uygulamaları
 • Bebeklerde transkranial ultrason ve ultrasonla doğumsal kalça çıkığı açısından tarama
 

Kas iskelet sistemi radyolojisi

 • Başlıca tetkikler;

  • Röntgen
  • Kemik ve eklemler için BT, MRG
 • Acil hastalarda kemik kırıkları ve eklem kısmi/tam çıkıkları
 • Kemik ve yumuşak doku kitleleri tanısı
 • Kemik ve yumuşak doku enflamasyonları
 • Spor yaralanmalarında kas, tendon ve bağ yaralanması tanısı
 • Yüksek rezolüsyonlu 3Tesla MRG ile kas ve kemiklerdeki normal varyantlar ve patoloji ayrımı
 

Girişimsel radyoloji

 • Başlıca tetkikler;

  • Atardamar işlemleri
  • Toplardamar işlemleri
 • Atardamar ve toplardamarların tanısal girişimleri (femoral, brakial arter gibi arterlerden girişim yapılarak)
 • Atardamar ve toplardamarların darlıklarının balon anjioplasti ile açılarak tedavi edilmesi
 • Atardamar ve toplardamarların tıkanıklarının damara ilaç verilmesiyle açılarak tedavi edilmesi
 • Atardamar ve toplardamarların baloncuk adı verilen genişlemelerinin bu genişleyen kısma anjiyografi materyaller koyularak tedavi edilmesi
 • Hayatı tehdit edici atardamar ve toplardamar kanamalarında acil koşullarda anjiyografi tekniklerle kanamanın durdurulması 
 • Sıvı içerikli kist/apse gibi yapıların girişimsel tekniklerle boşaltılması
 • Vücuttaki kitlelerden ince iğne veya kalın iğne teknikleriyle tanı amaçlı parça alınması
 • İdrar ve safra yolları tıkanıklıklarında boşaltıcı işlemler
 • Karaciğer kanserlerinde karaciğerdeki atardamar yoluyla ışın veya kemoterapi içeren ilaçların karaciğerde kanserli kitle içine verilmesi
 • Karaciğer, böbrek, akciğer, yumuşak doku ve kemik tümörlerinde tümör dokusunun yakılarak veya dondurularak tedavi edilmesi
 • Bacak varis tedavisi
 • Karaciğer sirozu hastalarında karaciğer içinde şant açılması (TIPS) ve ağızdan kanamaların durdurulması (varis embolizasyonu)
 • Kanser hastalrında kemoterapi ilacı alımlarını sağlayacak damar yolları açılması (picc line, vs)